Rezervace ubytování - Horská vila Heda

Rezervace ubytování

Předběžná objednávka pobytu na Horské vile Heda ve Vidlích.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, vyplněných ve výše uvedeném registračním formuláři. V souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), platného od 25. 5. 2018 souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, vyplněných ve výše uvedeném registračním formuláři. K osobním údajům, získaným na základě zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, doba pobytu, účel pobytu) není potřeba souhlas hosta. Souhlas je nutný k jiným poskytnutým osobním údajům, jako je email nebo telefon. Osobní údaje hostů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pradědský lesní závod, a.s. osobní údaje zákazníků nepředává žádné další osobě a uchovává je po dobu nezbytně nutnou dle zákona. Osobní údaje, ke kterým byl dán souhlas hosta, je možno na základě písemné žádosti hosta z databáze odstranit.